Prosjekter

Nedenfor kan dere se ett utvalg av våre prosjekter.

Nyheim Park

Nytt boligfelt på Singsås i Midtre Gauldal kommune.

Oppbygging av vei, vann og avløp med eget renseanlegg, og øvrig infrastruktur som el og tele.

Klargjøring av boligtomter til flermannsboliger. 

Fv. 603 Forda bru

Underentreprenør på grunnarbeid for Søbstad AS ved byggingen av nye Forda bru i Singsås.

Utgraving for nye landkar, omlegging av vann og avløp, ombygging av veisystemet inn til broen på hver side med tilhørende murer og kantstein. I tillegg til rivingen av gamle Forda bru.

Støttemurer Rørosbanen

Bygging av nye støttemurer for sikring av jernbanefylling ved Gildset og Krokkurven på Rørosbanen.

Støren kirkegård

Utvidelse av Støren kirkegård.

Masseutskifting av hele området i henhold til krav for kirkegårder, oppbygging av veier, gangstier, vannposter, lysmaster og gjerder.

Nognillosen hyttefelt

Nytt hyttefelt ved Samsjøen i Midtre Gauldal kommune der Statskog er grunneier og vi er utbygger av feltet.

Oppbygging av vei, vann og hyttetomter. Etablering av høydebasseng for vannforsyning i hyttefeltet.

Sikringstiltak Rørosbanen

Sikringstiltak ved Gildset på Rørosbanen.

Ombygging av vei og overgang over jernbanen for bedre sikt og sikrere overgang for gående og kjørende. Sprenging av fjell for bedre plass og omlegging av vei.

Stikkrenneskifter Rørosbanen 2016

Stikkrenneskifte ved Ålen og Reppe langs Rørosbanen.

Utskifting av gamle og underdimensjonerte stikkrenne på tre steder langs Rørosbanen. Arbeid ble utført i løpet av en togfri-helg fra fredag kveld til søndag kveld.